Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har netop truffet afgørelse i en arbejdsskadesag og ændret en tidligere anerkendelse af en skade som en arbejdsskade, så skaden ikke kan anerkendes som omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Efter anerkendelsen klagede det lovpligtige arbejdsskadeforsikringsselskab over AES’ anerkendelse af en skade, fordi der var en række forhold i sagen, der efter selskabets opfattelse ikke stemte overens. Det undrede navnlig selskabet, at skadelidte efter at have sat en kunde af i en lufthavn valgte at køre en større omvej i sin taxi på vej tilbage til udgangspunktet for turen. Der manglede efter selskabets opfattelse ganske enkelt en logisk forklaring på omvejen. Dertil kom, at skadelidte havde oplyst, at skadelidte valgte at køre omvejen, fordi skadelidte ville spise sin frokost i en provinsby, som ikke lå på den rute, der ellers ville være den logiske rute at vælge for turen tilbage til udgangspunktet.

AES var efter at have genoptaget sagen enig med selskabet i, at den påkørsel med personskade til følge, som skadelidte blev udsat for på omvejen hjem fra turen til lufthavnen ikke skyldtes arbejdet eller arbejdets forhold, idet der var tale om en skade, som skete under private forhold.

Kommentar:

Der var også en række andre forhold i sagen af en karakter, der gjorde det meget vanskeligt at forstå skadelidtes færden på dagen for færdselsuheldet, hvilket givetvis kan have spillet ind på afgørelsen. Derudover viser afgørelsen, at det er væsentligt at forholde sig til, at ikke alle gøremål nødvendigvis har en sådan relation til arbejdet eller arbejdets forhold, at en ulykke, der indtræder under gøremålet, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, selv om ulykken sker i arbejdstiden.

Forsikringsselskabet har været bistået af advokatfuldmægtig Alexandra Wiese og advokat Thomas Birch.