LAW REPORTS (In Danish only)

Retten på Frederiksbergs dom af 28. maj 2019

Ikke bevis for årsagssammenhæng mellem færdselsuheld og sagsøgerens gener og sygemelding

Retten i Glostrups dom af 5. marts 2019

Køberet – mangler ved bil – afhjælpningsret og –pligt – bevis

Retten i Holbæks dom af 26. februar 2019

Arbejdsskade – ansvar – erfaren medarbejder – rutinemæssig arbejdsopgave

Retten i Helsingørs beslutning af 22. august 2018

Civilproces – afvisning grundet manglende stillingtagen til nærmere angivet forhold – retsplejelovens § 355, stk. 2

Københavns Byrets dom af 5. juli 2018

Arrangøransvar – personaleforeningsarrangement – accept af risiko – årsagssammenhæng – bevis for og dokumentation for erstatningsberettigende tab

Retten i Glostrups dom af 28. juni 2018

Bevis for ejerskab og tabsopgørelse efter indbrudstyveri – FAL § 35

Københavns Byrets kendelse af 4. juni 2018

Overflødig bevisførelse – omberammelse af hovedforhandling

Retten i Glostrups mundtlige tilkendegivelse af 30. maj 2018

Graveskade – ansvar uden for kontrakt – forældelse af erstatningskrav

Retten i Roskildes dom af 11. april 2018

Ikke bevist medicinsk årsagssammenhæng efter trafikuheld – ikke bevis for indtægtstab – ikke godtgørelse for hustrupasning

Retten i Roskildes dom af 26. marts 2018

Tabt arbejdsfortjeneste – årsagssammenhæng – bevis – indtægtstab efter ansættelses ophør

Retten i Glostrups dom af 26. februar 2018

Ansvarsfordeling – færdselsuheld – færdselslovens §§ 103, stk. 2, og 29, stk. 1, nr. 9

Retten i Næstveds dom af 5. februar 2018

Hundeloven § 8, stk. 1 – nedsættelse – egen skyld – medvirken

Retslægerådets besvarelse af 15. november 2017

Årsagssammenhæng – skademekanisme – betydning af tekniske analyser af færdselsuheld

Østre Landsrets dom af 10. november 2017

Grov uagtsomhed – erstatningsansvarsloven § 19 – regres

Retten i Holbæks dom af 2. oktober 2017

Arbejdsskade – anvendelse af tekniske hjælpemidler – forsvarlig planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaven – overtrædelse af arbejdsmiljøloven – bødeforlæg

Vestre Landsrets dom af 2. maj 2017

Årsagssammenhæng – forud bestående lidelse – varige følger – bevis – Retslægerådet vs Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2017

Faldulykke – glatførebekæmpelse – bevis – sagkyndig erklæring

Retten i Helsingørs dom af 26. januar 2017

Aftaleret – endelig købsaftale vedr. grundstykke – parternes efterfølgende dispositioner og aftaler

Østre Landsrets mundtlige tilkendegivelse af 16. november 2016

Bevis – egen skyld – medvirken – accept af risiko – hundelovens § 8

Retten i Glostrups tilkendegivelse af 26. oktober 2016

Arbejdsskade – arbejdsgivers instruktions- og tilsynspligt – tekniske hjælpemidler – tilsvarende skader

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2015

Grundejer ikke ansvarlig for glatførebekæmpelse på udlejet areal – grundejeransvar – glatførebekæmpelse