Et selskab, der drev et containerdepot, havde leaset en truck til brug for transport og stabling af containere. En truckchauffør ansat hos selskabet havarerede med trucken i forbindelse med transport af en 40” container med en vægt på 3,8 tons, der på skadestidspunket via truckens mast og løfteaggregat var hævet i ca. 11 meters højde (målt fra containerens underkant til containerpladsens niveau).

Havariet medførte omfattende skader på trucken, der blev erklæret totalskadet. Truckens kaskoforsikringsselskab udbetalte erstatning til leasingiver og rettede efterfølgende et regreskrav mod selskabet, da det var forsikringsselskabets opfattelse, at selskabets chauffør havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med anvendelsen af trucken, idet chaufføren havde tilsidesat brugermanualens anvisninger for sikker og forsvarlig containertransport, og at containerdepotet ikke var indrettet til forsvarlig anvendelse af trucken.

Selskabet mente ikke, at forsikringsselskabet kunne gøre regres gældende, idet der var tale om et hændeligt uheld eller en simpel kørefejl fra chaufførens side, der ikke kunne sidestilles med grov uagtsomhed, og at containerdepotets branchemæssige sædvanlige indretning og placering af containere nødvendiggjorde trucktransport med lasten hævet.

Resultatet af det under sagen gennemførte syn og skøn viste, at containeren i forbindelse med havaveriet ikke blev transporteret som beskrevet i truckens brugermanual, og at årsagen til havariet var, at containeren blev fragtet med for høj hastighed i forhold til løftehøjde, samt at der ved indretning af et containerdepot altid bør tages hensyn til, om en truck kan operere sikkert i forhold til en trucks brugermanual.

Efter en konkret bedømmelse af sagens forhold fandt retten, at chaufførens kørsel i forbindelse med anvendelse af trucken og transporten af containeren indebar en indlysende fare for den indtrådte skade, og at denne dermed var forvoldt ved grov uagtsomhed.

Kommentar:

Begrebet grov uagtsomhed kan ikke defineres præcist, og byretten har i dommen fulgt den i retspraksis sædvanlige beskrivelse af begrebet, nemlig om den udviste adfærd indebar en indlysende fare for den indtrådte skade. Af de grunde, som er anført af byretten, kan der udledes nogle generelle betragtninger om, at manglende professionel imødegåelse af en indtrådt skade taler for, at der er udvist grov uagtsomhed, herunder navnlig at en tilsidesættelse af samt manglende kendskab til en brugermanuals anvisninger indgår som et særligt moment i ansvarsbedømmelsen, idet brugermanualens anvisninger i rettens præmisser anses for (elementære) sikkerhedsforanstaltninger.

Sagen er for forsikringsselskabet forberedt og ført af advokat Rasmus Tommerup.

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Læs hele dommen her