I en personskadesag som følge af et falduheld blev spørgsmålet om den medicinske årsagssammenhæng mellem sagsøgerens gener og uheldet forelagt Retslægerådet til vurdering. Retslægerådet oplyste, at sagsøgerens gener i form af nakkesmerter og hovedpine samt udstråling til venstre hånd og arm kunne knyttes til uheldet i tidsmæssig sammenhæng, men at generne og symptomerne ophører med tiden.

Sagsøgeren havde rejst krav om blandt andet godtgørelse for varigt mén og taget forbehold om erstatning for tab af erhvervsevne. Efter modtagelse af Retslægerådets besvarelse begærede sagsøgeren sagen genforelagt rådet sammen med en længere redegørelse udarbejdet af sagsøgeren selv for karakteren og omfanget af sagsøgerens talrige gener.

Retten tillod sagen genforelagt Retslægerådet, som henviste til rådets tidligere besvarelse og uddybende angav, at sagsøgerens gener over en periode bedredes, hvorefter der tilkom en række symptomer uden sammenhæng med uheldet, men som måtte tilskrives andre forhold, herunder eksempelvis en skilsmisse.

Sagsøgeren begærede herefter endnu engang sagen forelagt Retslægerådet med henvisning til en ensidigt indhentet erklæring fra en osteopat og grundet henvisning af sagsøgeren til neurolog. Endvidere anførte sagsøgeren, at der var behov for en speciallægeerklæring fra en læge, som i modsætning til Retslægerådet havde set og undersøgt sagsøgeren, og at sagen også skulle forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagsøgte protesterede imod endnu en genforelæggelse for Retslægerådet, idet der var kort tid til sagens hovedforhandling, og idet endnu en forelæggelse af sagen for Retslægerådet ikke ville tilføre sagen nyt. Sagsøgte gjorde derudover gældende, at forelæggelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville være overflødig bevisførelse, da Retslægerådet havde slået fast, at sagsøgeren ikke var blevet varige gener som følge af uheldet.

Noget usædvanligt indkaldte retten parternes advokater til et telefonisk forberede retsmøde blot 8 dage inden tidspunktet for den berammede hovedforhandling til drøftelse af spørgsmålet om, hvorvidt hovedforhandlingen skulle omberammes og sagsforberedelsen skulle genoptages. På det tidspunkt havde parterne i øvrigt afgivet påstandsdokumenter.

Efter at parternes advokater havde ”procederet” spørgsmålet om omberammelse og genoptagelse af sagsforberedelsen afsagde retten kendelse, hvori retten anførte, at den efter det foreliggende ikke fandt, at sagsforberedelsen burde genoptages, hvorfor hovedforhandlingen fastholdtes. Retten lagde vægt på, at Retslægerådets besvarelser ikke gav anledning til udfærdigelse af supplerende spørgsmål, og at sagen ikke burde forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagen er varetaget af advokat Thomas Birch på vegne af sagsøgte.

Læs kendelsen her