Den 1. oktober 2021 træder den nye lov om retsafgifter i kraft (L2021-03-16 nr. 425). Loven bygger på Retsplejerådets betænkning nr. 1572/2019, og har til formål at forenkle reglerne om retsafgifter for rettens brugere, så de bliver lettere at forstår og anvende.

I betænkningen er det anført, at retsafgifter tjener forskellige formål, herunder fiskale hensyn, beskyttelse mod urimelige sagsanlæg og oppustning af sagsgenstanden, begrænsning af antallet af retssager og motivering til at løse tvister i mindelighed. Dertil kommer, at Retsplejerådet i deres arbejde har lagt til grund, at ændringen af retsafgifter ikke bør medføre et provenutab.

Domstolsstyrelsen har estimeret, at Retsplejerådets forslag til ny retsafgiftslov vil indbringe et merprovenu i størrelsesordenen 10,4 mio. kr. årligt. I tråd hermed er der i Finansloven for 2021 budgetteret med indtægter fra retsafgifter på 442,0 mio. kr., og det er samtidig angivet, at det er forventning, at kontoen blev forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem i forbindelse med den nye retsafgiftslov. Af forslag til Finanslov for finansåret 2022, er den forventede indtægt dog uændret i forhold til 2021, uanset den nye retsafgiftslov ikrafttrædelse.

Med den nye retsafgiftslov reformeres retsafgiftssystemet for alle sagstyper, herunder civilesager, fogedsager og skiftesager. De modstriden hensyn, der ligger til grund for retsafgifter afspejler sig på forskellig vis i den nye lovs bestemmelser, men grundlæggende er systemet i væsentlig grad forenklet.

Blandt andet er alle procentvise beregner fjernet, en del sagstyper er blevet afgiftsfri og tillægsafgifter og tilbagebetalinger er blevet minimeret. Sidstnævnte har den afledet og væsentlige sidegevinst, at sagsgangen ved retterne effektiviseret med lovens ikrafttrædelse.

Dette gør sig især gældende for fogedsager, hvor grund- og tillægsafgifter er blevet erstattet af en fast afgift på 750 kr., der dækker sagens behandling fra vugge til grav. I praksis bevirker dette, at den fysiske fogedsag ikke skal forbi byrettens interne kassesystem (stemplet på fundamentet, hvor sagsnummeret fremgår). På grund af volumen af fogedsager betyder denne enkelte ændring en væsentlig effektivisering af arbejdsgangen.

Advokat Louise Høgh Jørgensen har forud for sin ansættelse hos os, arbejdet med implementering af den nye retsafgiftslov ved retterne. Et arbejde der bl.a. resulterede i fremsættelse af ændringsforslag efter 2. behandling af lovforslaget, hvor der blev indsat en særlig overgangsbestemmelse for fogedsager, der bevirker, at der ikke skal betales tillægsafgifter ved anmodning om politifremstilling eller udkørende fogedforretninger, uanset at begæring om fogedforretning er indgivet inden lovens ikrafttrædelse.