En lejer, der havde forskellige problemer at tumle med, mistænktes for at vanrøgte sit boliglejemål i et etagebyggeri. Ved fogedens hjælp skaffede udlejer sig adgang til lejemålet og konstaterede, at der var hobet genstande og affald op i lejligheden i et omfang, der nærmest umuliggjorde beboelse. Endvidere fremstod lejligheden på flere måder uhumsk. Udlejer afgav herefter påkrav overfor lejer om at bringe lejemålet i acceptabel stand, hvilket lejer ikke gjorde indsigelse imod. Lejer gik derefter i gang med at rydde lejemålet, gøre rent og får malet indvendigt. Godt en måneds tid efter, at udlejer havde afgivet påkrav, var ejendommens vicevært forbi og stillede sig på en stige, hvorfra han angiveligt kunne se ind i lejers stue, men ikke ind i lejlighedens øvrige rum. Ifølge viceværten så det ikke ud til, at lejer havde gjort noget som helst i tiden siden udlejers påkrav, hvilket viceværten meddele administrator af ejendommen. Administrator ophævede derefter uden yderligere varsel lejemålet. Da lejer ikke anerkendte ophævelsen, indbragte udlejer sagen for retten.

For byretten førte udlejer en række vidner, herunder viceværten, en nabo og administrator, som forklarede nærmere om forholdene i og omkring lejers lejlighed. Uden en fælles genbesigtigelse og uden nærmere dokumentation i form af fx fotodokumentation fandt byretten det imidlertid ikke tilstrækkeligt godtgjort af udlejer, at betingelserne for at ophæve lejemålet var opfyldt, da viceværten kom forbi en måneds tid efter påkravet.

Udlejer ankede byrettens dom til landsretten og introducerede i den forbindelse yderligere oplysninger i sagen om andre tilfælde af lejers angivelige overtrædelse af husordenen m.m. i årene efter, at udlejer havde meddelt lejer, at lejemålet ophævedes. Også for landsretten afgav viceværten og naboen forklaring om lejers adfærd og deres observationer i henseende til lejers håndtering af lejemålet samt adfærd på fællesarealer i ejendommen.

Landsretten bemærkede, at der var enighed om, at betingelserne for ophævelse var tilstede, da udlejer afgav påkrav, hvis forholdene i lejemålet ikke blev bragt i orden. Da udlejer imidlertid havde forsømt at tilvejebringe nødvendigt bevis for, hvorledes tingene forholdt sig, da udlejer så ophævede lejemålet, stadfæstede en enig landsret byrettens afgørelse.

Kommentar:

Dommen viser, at der skal ganske sikre beviser for vanrøgt o. lign. til for, at en udlejer kan ophæve et boliglejemål. Udlejer gjorde under sagen for såvel byretten som landsretten gældende, at det påhviler lejer at bevise, at lejer har rettet for sig og bragt forholdene, efter at der er afgivet påkrav fra udlejer derom. Hvis lejer ikke fører sådant bevis, kan udlejer hæve. Det synspunkt har ikke støtte i hverken byrettens eller landsrettens afgørelse.

Sagen har været ført for lejer af advokat Thomas Birch.