Sagsøgeren købte i vinteren 2015 en brugt bil af sagsøgte og reklamerede kort efter levering den 25. februar 2015 over en række mangler ved bilen, herunder forhøjede HC/CO2 værdier i bilens kølesystem. Sagsøgte foretog afhjælpning af manglerne bortset fra de forhøjede HC/CO2 værdier. På begæring af sagsøgeren foretog sagsøgte et nyt afhjælpningsforsøg i juni 2015, i hvilken forbindelse bilens topstykke blev reparereret. Sagsøgeren var dog ikke tilfreds med resultatet af afhjælpningen, og den 24. juni 2015 hævede sagsøgeren købet med krav om tilbagebetaling af købesummen mod tilbagelevering af bilen.

Da sagsøgte afviste ophævelsen, indbragte sagsøgeren sagen for Ankenævnet for Biler. Ankenævnet lod bilen undersøge af to forskellige sagkyndige. Ved den første sagkyndige undersøgelse af bilen i januar 2016 kunne der ikke konstateres forhøjede HC/CO2 værdier, ligesom det ikke kunne konstateres, at bilen tabte kølervæske. Herefter lod sagsøgeren i februar 2016 bilen undersøge af FDM, som heller ikke konstaterede forhøjede HC/CO2 værdier, men som fandt, at bilen tabte kølervæske og olie. Ved den anden sagkyndige undersøgelse, som fandt sted i sommeren 2016, kom den sagkyndige frem til samme resultat, som FDM var kommet frem til i februar 2016.

Ankenævnet for Bilers flertal fandt ikke, at der forelå mangler ved bilen i form af forhøjede HC/CO2 værdier. Hvad angik problemerne med, at bilen tabte kølervæske og olie, fandt flertallet ikke, at der var tale om mangler, som var til stede på tidspunktet for levering af bilen. Flertallet frifandt herefter sagsøgte.

Sagsøgeren indbragte herefter sagen for retten.

Under retssagen gjorde sagsøgeren bl.a. gældende, at bilen på leveringstidspunkt led af mangler i form af forhøjede HC/CO2 værdier samt utætheder med deraf følgende tab af olie og kølervæske, og at manglerne i hvert fald var under udvikling på leveringstidspunktet. Endvidere gjorde sagsøgeren gældende, at der ikke (i tide) var sket afhjælpning af manglerne, og at der manglerne muligt også kunne skyldes skade påført bilen i forbindelse med sagsøgtes afhjælpningsforsøg. Sagsøgeren skulle derfor være berettiget til at hæve købet som sket.

Heroverfor gjorde sagsøgte gældende, at den oprindelige mangel i form af forhøjede HC/CO2 værdier var blevet afhjulpet, og at det ikke var bevist, at bilens tab af olie og kølervæske kunne henføres til forhold på leveringstidspunktet eller følger af afhjælpningen, for så vidt angår de forhøjede HC/CO2 værdier. Sagsøgte henviste i den forbindelse navnlig til de sagkyndige erklæringer.

Efter partsforklaringer og afhjemling af de sagkyndige samt vidneforklaring af en medarbejder fra FDM frifandt retten sagsøgte. Retten lagde navnlig vægt på, at der forelå hele tre erklæringer i sagen, hvorved der ikke var konstateret problemer med forhøjede HC/CO2 værdier, og at dette problem var afhjulpet af sagsøgte forud for sagsøgerens ophævelse af købet. Retten fandt det endvidere ikke godtgjort af sagsøgeren, at de i øvrigt påberåbte mangler var til stede ved levering af bilen, eller at de skulle være følger af sagsøgtes afhjælpning. Derudover bemærkede retten, at der ikke var tale om mangler, der i givet fald var så væsentlige, at de ville kunne berettige sagsøgeren til at hæve købet.

Sagen er for byretten varetaget af advokat Thomas Birch for sagsøgte og sagsøgtes brancheforening.

Læs dommen her