I et telefonisk forberedende retsmøde i en civil sag bestemte retten, at sagsøgeren i et kommende processkrift skulle forholde sig til betydningen af, at en tidligere sag mellem parterne på nøjagtigt samme grundlag var blevet hævet af sagsøgeren med angivelse af, at der var opnået enighed mellem parterne. I retsbogen fra telefonmødet var det angivet, at sagsøgeren ”… skal indlevere et processkrift senest den 20. juni 2018, hvor der skal tages stilling til såvel sagens formelle spørgsmål som sagens materielle problemstillinger. Hvis fristen ikke overholdes, kan retten afvise sagen og træffe afgørelse om sagens omkostninger”.

Sagsøgeren afgav den 20. juni 2018 replik med yderligere bemærkninger til sagens materielle problemstillinger. Replikken indeholdt imidlertid ingen nærmere stillingtagen til, at den tidligere sag mellem parterne om nøjagtigt samme tvistepunkt var blevet hævet af sagen. På den baggrund påstod sagsøgte i et processkrift 5 dage senere sagen afvist.

Retten meddelte herefter parterne, at retten ville tage stilling til spørgsmålet om sagens afvisning i det forberedende telefonmøde, som allerede var berammet til den 22. august 2018. Der fremkom ikke yderligere bemærkninger til sagen fra sagsøgeren.

På mødet den 22. august 2018 besluttede retten herefter at afvise sagen, idet processkriftet af 20. juni 2018 fra sagsøgeren ikke indeholdt en stillingtagen til de spørgsmål, som retten havde angivet, og idet der ikke forelå undskyldelige omstændigheder.

Sagen er varetaget af advokat Thomas Birch på vegne af sagsøgte.

Læs dommen her