Ved kendelse af 10. november 2021 har Retten i Roskilde fastslået, at krav rejst af forbrugere imod et byggefirma og en sælger af et solcelleanlæg ikke var forældet.

I forbindelse med nyopførelse af et parcelhus bestilte bygherre udenom byggefirmaet et solcelleanlæg til placering på husets tag. Da huset var stort set færdigt, blev solcelleanlægget monteret på tagfladen, hvorefter aflevering fandt sted i sommeren 2016. Nogle måneder senere bemærkede bygherre, at lofterne indvendigt i en af rummene i huset tilsyneladende var sunket. Bygherre kontaktede herefter byggefirmaet, som mente, at de nedsunkne lofter skyldtes vægten af solcelleanlægget på taget. Bygherre kontaktede straks derefter leverandøren af solcelleanlægget, som ganske vist var uenig i byggefirmaets vurdering, men som for alle tilfældes skyld afmonterede solcelleanlægget og fragtede det til sit lager.

Herefter pågik der drøftelser over en længere periode mellem bygherre og leverandøren af solcelleanlægget og leverandørens ansvarsforsikringsselskab. Drøftelserne resulterede i, at der på forsikringsselskabets foranledning blev foretaget undersøgelser af en ingeniør, som i foråret 2018 udfærdigede en rapport. Af rapporten fremgik det, at det var ingeniørens vurdering, at de nedsunkne lofter skyldtes håndværksmæssig forkert udførelse af loftsforskallingen.

Bygherre rettede herefter henvendelse til byggefirmaet, som anerkendte at være ansvarlig for de håndværksmæssige mangler ved udførelsen af lofterne i huset, og som derefter udskiftede stort set alle indvendige lofter i huset.

Leverandøren af solcelleanlægget meldte sig herefter på banen og krævede betaling af bygherre for sine udgifter til nedtagning af solcelleanlægget, transport deraf til lager m.m. Bygherre afviste kravet og vendte sig imod byggefirmaet, som imidlertid gjorde gældende, at solcelleanlægget under alle omstændigheder skulle have været taget ned og genopsat, fordi det ifølge byggefirmaet var fejlmonteret.

Tingene gik herefter i hårdknude og i oktober 2020 stævnede bygherre såvel byggefirmaet som leverandøren af solcelleanlægget. Umiddelbart efter modtagelse af stævning blev der på de sagsøgtes foranledning indledt forligsforhandlinger uden tilkendegivelse fra de sagsøgte om at ville gøre forældelse gældende. Forligsforhandlingerne førte ikke til en løsning, hvorefter de sagsøgte afgav svarskrift, som blev efterfulgt af replik fra bygherres side med begæring om syn og skøn. Herefter gjorde byggefirmaet gældende, at bygherres krav var forældet, idet den 3-årige forældelsesfrist ifølge byggefirmaet skulle regnes fra efteråret 2016, da bygherre konstaterede, at lofterne var sunket, hvilket leverandøren af solcelleanlægget tilsluttede sig.

Spørgsmålet om forældelse blev af retten udskilt til særskilt pådømmelse, hvorunder der af parterne blev gjort en række synspunkter gældende. Bygherres hovedsynspunkt var, at forældelsesfristen havde været suspenderet, indtil bygherre, der ikke havde samme faglige indsigt som de sagsøgte, fik tilstrækkelig viden om de faktiske forhold, som bygherre støttede sit krav overfor de sagsøgte på. Dvs. indtil det tidspunkt, da ingeniørrapporten forelå i foråret 2018. Heri var retten enig, og da stævning blev indgivet inden 3 år regnet fra det tidspunkt, var der ikke indtrådt forældelse af bygherres krav imod nogen af de sagsøgte.

Kommentar:

Afgørelsen viser, at der påhviler den, der påstår forældelse af et krav, en ganske tung bevisbyrde – navnlig når der er tale om et retsforhold mellem ikke jævnbyrdige parter, hvor den ene part ikke besidder samme tekniske viden som sin modpart.

Nu blev sagen afgjort på suspension i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 2, så retten fik ikke lejlighed til eller behov for at tage stilling til to andre ikke uinteressante spørgsmål, som sagen rejste, nemlig spørgsmålet om stiltiende afkald på at gøre forældelse gældende ved forhandling efter forældelsesfristens udløb og rækkevidden af en erkendelse af ansvar for mangler, herunder om erkendelsen også omfatter følgeskade/-tab.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Thomas Birch, som bistår bygherre.