Grundejer ikke ansvarlig for glatførebekæmpelse på udlejet areal – grundejeransvar – glatførebekæmpelse

M var ansat som vægter, da han under runderingsvagt skulle gå fra vægterbilen til et nøgleskab for at åbne en port i et område på X Havn, faldt i glat føre og pådrog sig en personskade i form af en hjernerystelse.

M anlagde sag mod sin arbejdsgiver, S, og mod grundejeren, X Havn med krav om erstatning og godtgørelse for sin personskade med i alt 448.737,96 kr. plus renter.

Byretten fandt, at S var ansvarlig for M’s personskade og frifandt X Havn som grundejer.

For landsretten nedlagde S friholdelsespåstand over for X Havn og M holdt både S og X Havn ansvarlige.

Landsretten tiltrådte byrettens synspunkt om, at S som arbejdsgiver ikke havde tilrettelagt arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og således var ansvarlig over for M i anledning af dennes personskade som følge af faldet. Landsretten lagde vægt på, at S blandt andet ikke havde stillet skridsikkert fodtøj til rådighed eller i øvrigt truffet foranstaltninger til forebyggelse af faldskader, herunder at sørge for at, at strækningen fra bilen til nøgleboksen var gruset.

X Havn havde udlejet det pågældende område til B, som havde videreudlejet det til T. T havde antaget S til at føre opsyn med det pågældende område.

X Havn havde af ressourcemæssige hensyn valgt ikke at foretage glatførebekæmpelse i det pågældende område, idet der var ingen eller meget begrænset trafik i vinterperioden.

Landsretten frifandt X Havn for at være ansvarlig på grund af manglende glatførebekæmpelse. Landsretten lagde vægt på, at X Havns vinterberedskabsplan for glatførebekæmpelse var annonceret og offentliggjort både i lokalavisen og på havnens hjemmeside. Retten vurderede endvidere, at X Havn ikke vidste eller burde have vidst, at T havde antaget S til at føre opsyn med pladsen, og at der derfor jævnligt var trafik med vagtbiler, og at føreren skulle gå fra bilen til et nøgleskab for at åbner porten.

A, der var mandatar for M blev dømt til at betale sagsomkostninger med 55.000 kr. for landsretten til X Havn.

Læs byrettens dom herLæs landsrettens dom her