Vestre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt kendelse, der viser, at man hverken skal eller kan vente med at indhente modbeviser i forhold til sagkyndige erklæringer, som ens modpart måtte have indhentet forud for en retssag.

I sagen havde ansvarsforsikringsselskabet for en bilist, der havde påkørt sagsøger, forud for, at parterne endte i retssag med hinanden, indhentet en analyse af færdselsuheldet fra DanCrash. Blandt andet på grundlag af erklæringen fra DanCrash mente forsikringsselskabet ikke, at der var årsagssammenhæng mellem sagsøgers gener og færdselsuheldet, og afviste derfor at udbetale erstatning. Samtidig med afvisningen sendte forsikringsselskabet erklæringen fra DanCrash til sagsøgers advokat, som ca. 8 måneder senere udtog stævning. Sagen gik derefter sin gang ved Retten i Aalborg, som afsagde dom den 4. marts 2022.

I begyndelsen af april ankede sagsøger byrettens dom til Vestre Landsret og bad i den anledning om tilladelse til at indhente en udtalelse fra en svensk ekspert om bevisværdien af analysen fra Dancrash. Det protesterede forsikringsselskabet af flere grunde imod og anførte blandt andet, at det i forhold til gældende regler om indhentelse af moderklæringer var for sent, at anmodningen derom var blevet fremsat.

Det var landsretten enig med forsikringsselskabet i. Det afgørende i forhold til, hvornår en moderklæring kan tillades indhentet, er ikke, hvornår man bliver bekendt med omstændigheder, som gør, at man måtte have grund til at nære tvivl om den erklæring, som moderklæringen skal imødegå. Det afgørende er, hvornår man bliver bekendt med selve den erklæring, som moderklæringen skal imødegå.

Kommentar:

Rent processuelt bør man altid forholde sig skeptisk til erklæringer om tekniske forhold o. lign., som ens modpart indhenter på egen hånd til støtte for modpartens synspunkter. Det gælder derfor om at sørge for at imødegå sådanne erklæringer, så snart man bliver bekendt med dem. Det er også et forhold, der taler for, at man overvejer at inddrage advokat tidligst muligt, når en retssag er under opsejling.

Sagen for ansvarsforsikringsselskabet føres for landsretten af advokat Thomas Birch.