Tilbørlig eller utilbørlig påvirkning af skønsmand – ensidigt indhentet erklæring

I en voldgiftssag, hvor der er uenighed om rimeligheden af en rådgivers honorarkrav, begærede bygherre syn og skøn om honorarets rimelighed. Begæringen om syn og skøn blev imødekommet, hvorefter bygherre fremlagde et tilbud fra en anden rådgiver for en angiveligt tilsvarende projekteringsopgave, som den honorartvisten angik. Tilbuddet vedrørende den anden projekteringsopgave var fra før rådgiver anlagde voldgiftssag imod bygherre og var væsentligere billigere end det rådgiverhonorar, som voldgiftssagens parter var uenige om.

Rådgiver indhentede og fremlagde herefter to erklæringer i form af to andre tilbud fra andre rådgivere på den opgave, som rådgiver havde udført for bygherre. Tilbuddene blev indhentet uden inddragelse af bygherre og modsvarede nogenlunde det honorarkrav, som der er strid om i voldgiftssagen.

Bygherre protesterede imod rådgivers fremlæggelse af de to tilbud og henviste til, at der var tale om erklæringer, der var ensidigt indhentet efter sagsanlæg, og som var egnet til på utilbørlig vis at påvirke skønsmanden. Endvidere gjorde bygherre gældende, at det af bygherre fremlagte tilbud ikke havde karakter af en sagkyndig erklæring. Heroverfor anførte rådgiver, at erklæringerne ganske vist var ensidigt indhentet, men at indhentelsen var foranlediget af, at bygherre selv havde fremlagt førnævnte tilbud fra en anden rådgiver for en angiveligt tilsvarende projekteringsopgave. Rådgiveren mente derfor, at erklæringerne kunne fremlægges i medfør af voldgiftsreglernes § 17.

Det følger af bestemmelsen i § 17, at en part kan fremlægge erklæringer, der er ensidigt indhentet efter sagsanlæg, hvis modparten har fremlagt en ensidigt indhentet erklæring fra før sagsanlægget om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter.

Voldgiftsrettens formand bestemte, at bygherrens fremlæggelse af et tilbud på en angiveligt tilsvarende projekteringsopgave forud for sagsanlæg kunne tillades, da tilbuddet ikke havde karakter af en ensidigt indhentet sagkyndig erklæring. Tilbuddet var endvidere indhentet længe inden sagsanlægget, og det var ikke indhentet med henblik på netop sagsanlægget.

Hvad angik erklæringerne fremlagt af rådgiveren fandt voldgiftsrettens formand, at der var tale om ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer efter sagsanlæg og efter, at der var fremkommet skønstema i sagen, som skulle belyse netop de forhold, som erklæringerne indeholdt besvarelser af. Erklæringerne var derfor egnede til på utilbørlig måde at påvirke skønsmandens besvarelse. Henset til karakteren af det af bygherre fremlagte tilbud fandt formanden i øvrigt, at voldgiftsreglernes § 17 ikke kunne finde anvendelse.

Herefter kunne tilbuddet fremlagt af bygherre forblive i sagen, mens erklæringerne fremlagt af rådgiver skulle udgå af sagen.

Kommentar

Kendelsen viser, at man nøje skal overveje, hvorledes man tilrettelægger sin bevisførelse, og hvilke processuelle skridt man sætter i værk uden på forhånd at inddrage sin modpart. Det gælder i voldgiftssager som i retssager.

Sagen føres for bygherre af advokat Thomas Birch.

Læs afgørelsen her