Forretningsbetingelser

Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder følgende forretningsbetingelser for enhver rådgivning til klienter, ydet af BIRCH Advokatfirma.

BIRCH Advokatfirma følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Opgavens udførelse

BIRCH Advokatfirma og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

BIRCH Advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Advokat Thomas Birch er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og er derfor omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt BIRCH Advokatfirma samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, giver BIRCH Advokatfirma, på klientens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som BIRCH Advokatfirma har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som BIRCH Advokatfirma leverer til klienten i forbindelse med sagen, men BIRCH Advokatfirma har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Opgavens afslutning

Som altovervejende hovedregel gennemfører vi opgaven til den naturlige afslutning, eller indtil klienten beder os afslutte denne. Vi forbeholder os imidlertid snarest muligt at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores faktura på trods af rykker er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vi ophører med at yde bistand. Klienten vil i givet fald straks blive orienteret.
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagen i mindst fem år fra fakturadato.

Honorar og fakturering

BIRCH Advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af BIRCH Advokatfirmas ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens omfang og komplexitet og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst.

BIRCH Advokatfirma fakturerer som udgangspunkt ved sagens afslutning. Dog kræves som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger. Længevarende opgaver aconto-afregnes hver tredje eller hver sjette måned, medmindre andet aftales.

Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Afhængig af sagens karakter opkræves et depositum ved sagens start. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangskunder samt kunder uden fast forretningssted i Danmark.

Klientmidler og klientkonto

Alle klientmidler, der betros BIRCH Advokatfirma, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonto.

Klientmidler er reguleret i lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. BIRCH Advokatfirma hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Fortrolighed og insiderregler

Alle hos BIRCH Advokatfirma er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som er modtaget fra eller vedrørende en klient i forbindelse med en opgave, fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Alle hos BIRCH Advokatfirma er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

BIRCH Advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

BIRCH Advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker al advokatvirksomhed udøvet af BIRCH Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret er dog for såvel BIRCH Advokatfirma som for dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 5 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 5 mio. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.

Klienten opfordres ved opstart af  ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

BIRCH Advokatfirma og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

BIRCH Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som BIRCH Advokatfirma har henvist klienten til, ligesom BIRCH Advokatfirma ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som BIRCH Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Hvidvask og arkivering

BIRCH Advokatfirma er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor klienter som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort til opbevaring i sagsmappen.

BIRCH Advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

Klager, lovvalg og værneting

BIRCH Advokatfirma er underlagt Advokatrådets almindelige regler om adfærds- og salærklager.

Skulle der opstå uenighed mellem BIRCH Advokatfirma og kunden omkring rådgivningen eller honoraret herfor, søges uoverensstemmelserne løst i mindelighed, hvorfor klienten opfordres til at tage kontakt til BIRCH Advokatfirma, såfremt situationen måtte opstå.

BIRCH Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.