Forretningsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder følgende forretningsbetingelser for enhver rådgivning til klienter, ydet af BIRCH Advokatfirma.

BIRCH Advokatfirma følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Opgavens udførelse

BIRCH Advokatfirma og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

BIRCH Advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle ansat advokater hos BIRCH Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og er derfor omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt BIRCH Advokatfirma samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, giver BIRCH Advokatfirma, på klientens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som BIRCH Advokatfirma har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som BIRCH Advokatfirma leverer til klienten i forbindelse med sagen, men BIRCH Advokatfirma har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Opgavens afslutning

Som altovervejende hovedregel gennemfører vi opgaven til den naturlige afslutning, eller indtil klienten beder os afslutte denne. Vi forbeholder os imidlertid snarest muligt at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores faktura på trods af rykker er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vi ophører med at yde bistand. Klienten vil i givet fald straks blive orienteret.
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagen i mindst fem år fra fakturadato.

Honorar og fakturering

BIRCH Advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i medgået tid, de involverede juristers specialistviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det ansvar, der er forbundet med opgavens løsning.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave afgiver BIRCH Advokatfirma gerne efter anmodning – og altid over for forbrugere – et begrundet skøn og oplysning om det forventede honorar, omkostninger og udlæg, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. BIRCH Advokatfirma vil så tidligt som muligt orientere klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at afvige fra skønnet.

BIRCH Advokatfirma fakturerer som udgangspunkt ved sagens afslutning. Dog kræves som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger. Længevarende opgaver aconto-afregnes hver tredje eller hver sjette måned, medmindre andet aftales.

Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Afhængig af sagens karakter opkræves et depositum ved sagens start. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangskunder samt kunder uden fast forretningssted i Danmark.

Klientmidler og klientkonto

Alle klientmidler, der betros BIRCH Advokatfirma, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonto.

Klientmidler er reguleret i lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. BIRCH Advokatfirma hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Fortrolighed og insiderregler

Alle medarbejdere hos BIRCH Advokatfirma er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som er modtaget fra eller vedrørende en klient i forbindelse med en opgave, fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Alle medarbejdere hos BIRCH Advokatfirma er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Tavshedspligten gælder med respekt af de regler, der pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder og lignende.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

BIRCH Advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

BIRCH Advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker al advokatvirksomhed udøvet af BIRCH Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret er dog for såvel BIRCH Advokatfirma som for dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 5 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 5 mio. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

BIRCH Advokatfirma og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

BIRCH Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som BIRCH Advokatfirma har henvist klienten til, ligesom BIRCH Advokatfirma ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som BIRCH Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Hvidvask og arkivering

BIRCH Advokatfirma er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor klienter som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort til opbevaring i sagsmappen.

Vi indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om klienter, som fordret i gældende lovgivning.

Ved behandling af persondata i forbindelse med ydelse af juridisk rådgivning fungerer BIRCH Advokatfirma som uafhængig dataansvarlig. I visse situationer kan BIRCH Advokatfirma dog fungere som databehandler og klienten som dataansvarlig, og i sådanne tilfælde vil parterne indgå en databehandleraftale.

BIRCH Advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

Klager, lovvalg og værneting

BIRCH Advokatfirma er underlagt Advokatsamfundet regler om adfærds- og salærklager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med BIRCH Advokatfirmas bistand eller det opkrævede honorar, opfordres klienten til at kontakte den sagsansvarlige partner, der vil gennemgå sagen, med henblik på, at sagen løses i mindelighed.

Kan der ikke opnås enighed vedrørende en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet på følgende adresse:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Hvis klienten er en forbruger, kan en klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er en forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Angiv venligst e-mailadressen info@birch-law.dk ved indgivelse af en klage.

Alle erstatningskrav forældes senest 3 (tre) år efter ydelsen af den rådgivning, der er omfattet af klagen. Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav mod BIRCH Advokatfirma 12 (tolv) måneder efter, at klienten blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der giver anledning til kravet.

BIRCH Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.