Retten i Glostrups dom af 12. oktober 2022

En husejer besluttede sig en tidlig morgen for at brænde ukrudt af i sin indkørsel med en ukrudtsbrænder tilsluttet en gasflaske. Bestræbelserne på at svitse en mælkebøtte fik dog voldsomme konsekvenser, da der kort tid efter gik ild i naboens carport med omfattende brandskader på carporten og naboens hus til følge. Den uheldige husejer vedtog efterfølgende en bøde for overtrædelse af beredskabsloven ved at ved at ”… have undladt at udvise tilbørlig forsigtighed med anvendelse af en gasbrænder”.

Naboens husforsikringsselskab, som havde afholdt betydelige udgifter til skaderne på naboejendommen gjorde efterfølgende regres overfor husejeren, der havde forårsaget branden, idet det var forsikringsselskabets opfattelse, at husejeren havde handlet groft uagtsomt.

Heri var hverken husejeren eller dennes ansvarsforsikringsselskab enig, hvorefter husforsikringsselskabet udtog stævning imod husejeren.

Retten fandt imidlertid heller ikke, at husejeren havde handlet groft uagtsomt. Resultatet er efter en konkret vurdering ikke synderligt overraskende, men dommens præmisser er ganske interessante, da de på fin vis illustrerer de momenter, der indgår og vægtes, når der skal foretages en vurdering af, om der er udvist kvalificeret uagtsomhed.

Der henvises på sædvanlig vis i denne type sager til begrebsdannelsen ”indlysende fare for den indtrådte skade”, som jo i sig selv ikke siger så meget. Det er derfor oplysende, at retten dernæst efterfølgende redegør indgående for de konkrete vind- og vejrforhold, parts- og vidneforklaringer samt husejerens konkrete handlemåde, overvejelser og foranstaltninger truffet til imødegåelse af risikoen for brandskade. Det er endvidere værd at bemærke, at retten derefter foretager en begrundet og samlet vurdering af sagens bevisligheder for så at slå fast, at det ikke var ”… godtgjort, at den skadevoldende handling for [husejeren] indebar en indlysende fare for den indtrådte skade”.

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Sagen er for husejeren og dennes ansvarsforsikringsselskab forberedt og ført af advokat Thomas Birch