Højesterets dom af 3. april 2024

Sagen for Højesteret angik spørgsmålet, om en arbejdsgiver, som var selvforsikrer, havde udvist passivitet i forhold til muligheden for at få genoptaget en arbejdsskadesag, for så vidt angår méngradsfastsættelsen for en medarbejder, der var kommet til skade.

Arbejdsskademyndighederne traf i 2010 afgørelse om, at méngraden var 20 procent, og arbejdsgiveren udbetalte godtgørelse herfor til skadelidte. I de følgende år traf arbejdsskademyndighederne løbende afgørelser vedrørende skadelidtes erhvervsevnetab og henviste til eller omtalte i den forbindelse méngradsafgørelsen fra 2010. Derudover bad arbejdsgiveren i 2018 arbejdsskademyndighederne om at genoptage sagen, for så vidt angår selve anerkendelsen af skadelidtes tilskadekomst som en arbejdsskade, men anfægtede ikke i den forbindelse méngradsfastsættelsen. Der var derudover ikke fremkommet nye oplysninger, som skulle begrunde, at afgørelsen om skadelidtes méngrad blev truffet på fejlagtigt grundlag.

Da arbejdsgiveren først i foråret 2020 anlagde sag imod arbejdsskademyndighederne med påstand om, at méngradsafgørelsen fra 2010 skulle tilsidesættes, fandt Højesteret på baggrund af ovennævnte forhold ligesom landsretten og byretten, at arbejdsgiveren ”… har udvist en passivitet, der medfører, at [denne] er afskåret fra nu at gøre indsigelse mod afgørelsen om varigt mén”.

Kommentar:

Dommen fra Højesteret har været imødeset med spænding, da der i en række arbejdsskadesager, som er verserende, er tvist om, hvorvidt arbejdsgiver eller arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikringsselskab er afskåret fra at få prøvet tidligere trufne afgørelser af arbejdsskademyndighederne som følge af, at der er udvist retsfortabende passivitet. Fra arbejdsgivers og de lovpligtige arbejdsskadeforsikringsselskabers side er det blevet anfægtet, at der overhovedet gælder en grundsætning om retsfortabende passivitet i forhold til muligheden for at få en arbejdsskadesag genoptaget. Arbejdsskademyndighederne har heroverfor gjort gældende, at adgangen til at anfægte en afgørelse truffet af myndighederne kan fortabes som følge af passivitet fra arbejdsgivers/det lovpligtige arbejdsskadeforsikringsselskabs side.

Højesteret har nu slået fast, at der gælder en grundsætning om retsfortabende passivitet i arbejdsskadesager i forhold til, om en tidligere truffet afgørelse senere hen kan anfægtes og omgøres. Der skal dog foretages en konkret prøvelse af en række omstændigheder for at fastslå, om passivitet kan komme på tale. Hertil kommer, at nye oplysninger, som ikke kunne eller burde være fremlagt tidligere, og som kan begrunde, at en afgørelse fra arbejdsskademyndighederne er truffet på et fejlagtigt grundlag, muligvis i sig selv kan begrunde, at genoptagelse på ulovbestemt grundlag kan komme på tale. Også dette synes ifølge Højesterets dom at bero på en konkret vurdering.

Problemstillingen vedrørende retsfortabende passivitet i arbejdsskadesager har vi også berørt i omtalen af Østre Landsrets dom af 22. september 2022 og Vestre Landsrets dom af 7. oktober 2022 på vores hjemmeside https://birch-law.dk/oestre-landsrets-dom-af-22-september-2022-og-vestre-landsrets-dom-af-7-oktober-2022/. Det er Østre Landsrets dom af 22. september 2022, som med Procesbevillingsnævnets tilladelse er blevet prøvet af Højesteret.

Sagen er for Højesteret ført af advokat Thomas Birch for den selvforsikrede arbejdsgiver.