Københavns byrets dom af 14. april 2021

Skade på endnu ikke leveret leasingbil, spørgsmål om dobbeltforsikring

En forbruger havde indgået aftale om leasing af en bil, der var planlagt til udlevering fra forhandleren den 30. december 2019. Bilen blev den 30. december 2019 indregistreret på SKAT.dk, hvorved der samtidig blev anmodet om ansvars- og kaskoforsikring hos forsikringsselskabet B, hvilket B i en automatisk genereret kvittering bekræftede. Bilen blev imidlertid ikke udleveret samme dag til forbrugeren grundet nogle formaliteter. Den 31. december 2019 brændte bilen, mens den endnu stod hos forhandleren, og den blev således aldrig udleveret til forbrugeren. Forhandlerværkstedsforsikringen hos forsikringsselskab A dækkede skaden overfor forhandleren og gjorde derefter regres overfor kaskoforsikringen hos forsikringsselskab B i henhold til reglerne om dobbeltforsikring i forsikringsaftalelovens §§ 41 og 42.

Retssagen angik spørgsmålet, om kaskoforsikringen var trådt i kraft, uanset at bilen ikke var udleveret til forbrugeren og leasingaftalen således ikke var påbegyndt på skadestidspunktet, og hvis det var tilfældet tillige spørgsmålet, om forsikringsaftalelovens § 54’s angivelse af den sikrede personkreds var fraveget i B’s forsikringsbetingelser.

Retten fandt, at kaskoforsikringen i forsikringsselskab B var trådt i kraft og dækkede fra den 30. december 2019, uanset at bilen ikke var udleveret til forbrugeren, inden den brændte. Retten henviste herved til den af forsikringsselskab B indsatte bekræftelse på såvel ansvars- som kaskoforsikring på den autogenerede kvittering fra SKAT.dk og til forsikringsbetingelserne, der ikke indeholdt forbehold for udlevering af bilen eller i øvrigt angivelse af et andet/senere dækningstidspunkt end ved modtagelse og bekræftelse af forsikring ved kvitteringen via SKAT.dk.

Endvidere fandt retten, at B’s forsikringsbetingelser alene fraveg forsikringsaftalelovens § 54’s angivelse af den sikrede personkreds for de tilfælde, hvor en dækningsundtagelse kunne gøres gældende overfor en sikret, og da skaden ubestridt ikke var omfattet af en dækningsundtagelse, forelå der dobbeltforsikring efter forsikringsaftalelovens §§ 41 og 42, hvorfor forsikringsselskab A fik medhold og kunne gennemføre regres overfor forsikringsselskab B i anledning af skaden.

Kommentar

Dommen belyser, at kaskoforsikring, der tegnes samtidig med ansvarsforsikring ved indregistrering, dækker fra det tidspunkt, hvor anmodningen er fremkommet til forsikringsselskabet, medmindre forsikringsselskabets svar via kvitteringen fra SKAT.dk indeholder klare forbehold, eller betingelserne anfører andet. Forsikringsselskaberne kan selv låse muligheden for, at der anmodes om kaskodækning i forbindelse med indregistreringen, ligesom selskaberne selv forfatter teksten på indregistreringskvitteringens punkt ”bemærkninger”, og derved kan selskaberne angive særlige forbehold for den ønskede forsikringen. Dommen angiver ganske tydeligt, at tilsvarende gælder for leasede biler. Forsikringsaftalen følger således ikke leasingaftalen, medmindre andet er angivet eller aftalt.

Dommen viser også vigtigheden af at sondre mellem forsikringstager (den der tegner forsikringen), det forsikrede (i dette tilfælde bilen) og de sikrede (den/dem der er berettiget til at modtage forsikringsudbetaling). Enhver kan tegne en forsikring for en genstand, også selvom vedkommende ikke er sikret i henhold til policen eller forsikringsaftalelovens § 54, og forsikringen kan således komme til udbetaling til en anden end forsikringstageren, herunder én person, som forsikringstageren har en forpligtigelse over for.

Dommen er ikke anket.

Sagen er for forsikringsselskab A ført af advokat Anne Utke.

Læs dommen her