Kollektiv ulykkesforsikring, forældelse, utilregnelig uvidenhed

Ved dom af 9. april 2021 har Københavns Byret frifundet et forsikringsselskab for sikredes krav på méngradserstatning i henhold til en kollektiv ulykkesforsikring.

Sikrede blev overflyttet til en fagforening i 2005, og blev ved indtegning gjort bekendt med, at han gennem sit medlemskab ville være omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring.

Den 27. august 2013 blev sikrede påkørt bagfra og pådrog sig et piskesmæld.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgav på foranledning af ansvarsforsikringsselskabet vejledende udtalelse den 5. februar 2016, hvor sikredes méngrad blev vurderet til 10 procent.

Den 30. april 2018 anmeldte sikrede skaden til ulykkesforsikringsselskabet, der kort efter afviste skaden med henvisning til forældelse.

Sikrede sendte derefter sagen i Ankenævnet for Forsikring, der traf afgørelse den 4. september 2019. Sikrede gjorde for Ankenævnet gældende, at han ikke havde været bekendt med, at han var omfattet af den kollektive ulykkesforsikring.

Ankenævnet udtalte, at sikrede i hvert fald den 29. december 2014, hvor der blev lavet speciallægeerklæring, var bekendt med, at han kunne have et muligt krav mod ulykkesforsikringsselskabet. Kravet var dermed som udgangspunkt forældet. I forhold til sikredes kendskab til forsikringen udtalte Ankenævnet, at sikrede i forbindelse med indtegningen i 2005 var blevet oplyst om, at han var omfattet af både heltidsulykkesforsikring og dødsfaldsydelse fra overflytningstidspunktet. Fagforeningen sendte løbende nyhedsbreve, hvoraf det fremgik, at sikredes type fagforeningsmedlemsskab inkluderede en ulykkesforsikring. Ankenævnet fandt, at sikrede ikke havde været i utilregnelig uvidenhed om forsikringens eksistens, hvorfor forældelsesfristen ikke var suspenderet. Sikrede fik derfor ikke medhold.

Retten lagde til grund, at sikredes gener opstod i umiddelbar tilknytning til påkørslen, og kravet var som udgangspunkt forældet i hvert fald den 29. december 2017, dvs. tre år efter speciallægeerklæringen.

I forhold til spørgsmålet om utilregnelig uvidenhed udtalte retten, at sikrede i forbindelse med optagelsen som medlem i fagforeningen var blevet gjort bekendt med, at han var omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring. Henset til at der var tale om en kollektiv forsikring tegnet af fagforeningen med ensartede vilkår for samtlige sikrede, som den enkelte sikrede ikke havde indflydelse på, kunne det ikke kritiseres, at meddelelse om ulykkesforsikringen var givet i medlemsblade udsendt til fagforeningens medlemmer.

Forsikringsselskabet blev således frifundet.

Kommentar

Dommen er helt i tråd med lovgivning og retspraksis, hvorefter forældelsesfristen begynder at løbe, når man er bekendt med, at man har et muligt krav. Det forhold, at der er tale om en kollektiv ulykkesforsikring, som der ikke udstedes individuel forsikringspolice på, kan ikke føre til, at sikrede kan siges at være ubekendt med skyldner, når forsikringstager én gang har fået oplyst, at vedkommende er omfattet af en kollektiv forsikringsordning. Sikrede må med andre ord også selv udfolde bestræbelser på at identificere skyldner, når sikrede ved, at der er et muligt krav, hvilket også er i overensstemmelse med retspraksis.

Sagen er for selskabet ført af advokat Isabell Olesen.

Læs dommen her