Bevis for ansvar, årsagssammenhæng og økonomisk tab

Ved dom af 30. marts 2021 har Københavns Byret frifundet en lejer af en båd for udlejers krav om erstatning som følge af bådens forlis, mens båden var i lejers varetægt under et vådt og festligt fødselsdagsarrangement.

Lejer var stævnet ud i båden til en festlig dag, hvor lejer skulle fejre fødselsdag i nære venners lag. Efter behørig pyntning af båden blev vennerne samlet op, og sejladsen fortsatte med én person mere ombord i båden end de af udlejer foreskrevne 8 personer. Efter indtagelse af sen frokost m.m. på land besluttede selskabet, at det var på tide med en dukkert fra båden. Som skabt af Gud sprang festdeltagerne i vandet fra en platform nogle meter over vandet og svømmede derfra tilbage til båden, der blev entret fra agter. På et tidspunkt under udspringsaktiviteterne bemærkede lejer, der også var bådfører, at der trængte vand ind i bunden af båden i et omfang, der blev tiltagende kritisk. Lejer beordrede de øvrige deltagere ombord i båden, hvorefter kursen blev sat imod land. Formentlig grundet en defekt elektrisk forbindelse i båden fik de ombordværende under sejladsen mod land elektrisk stød ved kontakt med vandet i bunden af båden, mens de forsøgte at øse vand ud af båden, hvis kant efterhånden flugtede med vandlinjen. Bestræbelserne på at øse vand ud af båden måtte derfor opgives, og tæt på land forliste og sank båden. Alle deltagere kom helskindet i land ved hjælp fra personalet på en nærliggende restauration, hvorfra festlighederne kunne fortsætte.

Udlejer af båden var blevet varskoet om, at der var problemer med båden, og kom til stede kort efter forliset. Efter en kort snak med lejer om det passerede fik udlejer bjærget båden, som udlejer efterfølgende reparerede og satte i drift på ny. Udlejer rejste derefter krav overfor lejer for reparationsudgifterne og driftstab som følge af, at båden havde været ude af drift i en periode. Udlejer gjorde bl.a. gældende, at lejer havde været beruset og derfor havde været ude af stand til at føre båden på betryggende vis, og at forliset skyldtes, at der havde været flere end 8 personer ombord i båden. Lejer bestred erstatningspligten og årsagssammenhængen og henviste bl.a. til, at udlejer havde forsømt at gennemføre syn og skøn til fastlæggelse af årsagen til forliset. Endvidere gjorde lejer gældende, at udlejer ikke havde dokumenteret et tab, idet udlejer havde afvist at fremlægge nærmere dokumentation for sit krav på erstatning.

Efter bevisførelsen, herunder parts- og vidneforklaringer, fandt retten det ikke godtgjort af udlejer, at lejer havde været beruset eller påvirket af andre rusmidler i et sådant omfang, at lejer var ude af stand til at føre båden på betryggende måde. Det var ganske vist ubestridt, at der havde været flere end de foreskrevne 8 personer ombord i båden under sejladsen, og at flere af dem var berusede eller stærkt berusede, men retten fandt det ikke godtgjort, at det var antallet af personer ombord, der var årsag til forliset efter flere timers sejlads. Retten frifandt herefter lejer, og det var derfor ikke nødvendigt at tage stilling til tabsopgørelsen.

Kommentar

Udover at det var en fødselsdagsfest, der så at sige kom til at vare længe, viser sagen på ny vigtigheden af at inddrage sin modpart i behørigt omfang, når krav om erstatning påtænkes rejst, og at syn og skøn sjældent kan undværes som bevismiddel.

Sagen er for lejer ført af advokat Thomas Birch.

Læs dommen her