Københavns Byrets dom af 6. maj 2024

Sagsøger stævnede i 2023 et handlingselskab for krav om tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsøger var i 2015 blevet påkørt, og under sagens behandling fik sagsøger oplyst skadevolders forsikringsselskab, ligesom det også blev oplyst, at forsikringsselskabet havde bedt handlingselskabet om at behandle sagen. Sagsøger blev løbende påmindet om forholdet mellem forsikringsselskabet og handlingselskabet i forbindelse med sagens behandling.

Handlingselskabet gjorde under retssagen gældende, at selskabet ikke var rette sagsøgte, hvilket sagsøger erklærede sig enig i. Sagsøger anmodede om tilladelse til at ændre sagsøgte til forsikringsselskabet og gjorde samtidig gældende, at der var tale om en undskyldelig fejl, idet sagsøger siden sagens start havde korresponderet og forhandlet med handlingselskabet vedrørende sagen.

Sagsøgte protesterede imod sagsøgers anmodning med henvisning til, at der gælder en snæver adgang for ændring af parternes identitet, og en sådan ændring af stævningen går ud over, hvad der kan afhjælpes i medfør af retsplejelovens § 349, stk. 2.

Retten fandt, at der ikke forelå omstændigheder, som gjorde det undskyldeligt, at sagsøger fejlagtigt havde stævnet handlingselskabet, og at der ikke var grundlag for – mod handlingselskabets protest – at tillade sagsøger at ændre betegnelsen af sagsøgte.

Kommentar:

At der som udgangspunkt gælder en snæver adgang til at ændre parternes identitet, er fastslået af Højesteret i U2001.2092H, hvor ændring af sagsøgte fra en fysisk person til et aktieselskab gik ud over, hvad der uden samtykke fra den fysiske person og selskabet kunne afhjælpes i medfør af retsplejelovens § 349, stk. 2.

Derimod er der videre adgang til at rette sagsøgtes identitet, når den forkerte identitet beror på en indtastningsfejl. Højesteret tillod således i U2022.3836H, at sagsøgtes identitet blev rettet, da der fandtes at være tale om en indtastningsfejl derved, at sagsøger havde indtastet selskabet som sagsøgte på retssagsportalen (minretssag.dk), mens arbejdsgiveren repræsenteret ved selskabet var angivet som sagsøgte i stævningen.

Tilsvarende fandt Højesteret i sagen U2023.574H, at der kunne ske en ændring af angivelsen af sagsøgte på retssagsportalen, idet rette sagsøgte var angivet i stævningen.

Advokat Tanja Gantzhorn har ført sagen for sagsøgte. Dommen er ikke anket.