Retten i Glostrups dom af 28. juni 2018

Bevis for ejerskab og tabsopgørelse efter indbrudstyveri – FAL § 35


0 Comments2 Minutes

Københavns Byrets kendelse af 4. juni 2018

Overflødig bevisførelse – omberammelse af hovedforhandling


0 Comments3 Minutes

Retten i Glostrups mundtlige tilkendegivelse af 30. maj 2018

Graveskade – ansvar uden for kontrakt – forældelse af erstatningskrav


0 Comments4 Minutes

Retten i Roskildes dom af 11. april 2018

Ikke bevist medicinsk årsagssammenhæng efter trafikuheld – ikke bevis for indtægtstab – ikke godtgørelse for hustrupasning


0 Comments5 Minutes

Retten i Roskildes dom af 26. marts 2018

Tabt arbejdsfortjeneste – årsagssammenhæng – bevis – indtægtstab efter ansættelses ophør


0 Comments3 Minutes

Retten i Glostrups dom af 26. februar 2018

Ansvarsfordeling – færdselsuheld – færdselslovens §§ 103, stk. 2, og 29, stk. 1, nr. 9


0 Comments3 Minutes

Retten i Næstveds dom af 5. februar 2018

Hundeloven § 8, stk. 1 – nedsættelse – egen skyld – medvirken


0 Comments3 Minutes

Retslægerådets besvarelse af 15. november 2017

Årsagssammenhæng – skademekanisme – betydning af tekniske analyser af færdselsuheld


0 Comments1 Minutes

Østre Landsrets dom af 10. november 2017

Grov uagtsomhed – erstatningsansvarsloven § 19 – regres


0 Comments2 Minutes

Retten i Holbæks dom af 2. oktober 2017

Arbejdsskade – anvendelse af tekniske hjælpemidler – forsvarlig planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaven – overtrædelse af arbejdsmiljøloven –……


0 Comments2 Minutes