Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 27. marts 2024

Dækningstvist – stilstandsforsikring på bil – regres – forældelse


0 Comments7 Minutes

Retten i Hernings dom af 27. marts 2024

Arbejdsgiveransvar – arbejdspladsens indretning – instruktion – tilsyn – bevisnød – forældelse


0 Comments5 Minutes

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2024

Personskade – udmåling – fremmed ret – sagens oplysning


0 Comments3 Minutes

Højesterets dom af 3. april 2024

Arbejdsskadesag – genoptagelse – retsfortabende passivitet


0 Comments3 Minutes

Vestre Landsrets dom af 20. marts 2024

Ansvar uden for kontrakt – produktansvar – producentbegrebet – ansvarsgrundlag – årsagssammenhæng – solidarisk hæftelse


0 Comments6 Minutes

Vestre Landsrets dom af 19. marts 2024

Erstatningsansvarsloven – tabt arbejdsfortjeneste – tilknytning til det danske arbejdsmarked – kravet til bevis for fremtidig beskæftigelse m.m.


0 Comments5 Minutes

Retten i Glostrups dom af 15. marts 2024

Erhvervsansvar for VVSér – Vandskade – Regres – Bevissikring – Dagsværdi/nyværdi


0 Comments3 Minutes

Højesterets dom af 13. december 2023

Husejerforsikring – ejerskifteforsikring – dobbeltforsikring


0 Comments2 Minutes

Retten i Hernings kendelse af 24. november 2023

Bortkomst og videresalg af køretøj – ekstinktion/vindikation


0 Comments5 Minutes

Retten i Glostrups dom af 22. november 2023

Forsikringsdækning – forældelse – årsagssammenhæng – opgørelse af krav – vandskade – revnedannelser i fast ejendom


0 Comments3 Minutes