NYHEDER

Østre Landsrets dom af 25. juni 2024

Ansvar for offentlige myndigheder – glatførebekæmpelse – mangel på samme

Retten i Hillerøds dom af 31. maj 2024

Forsikringsret – kaskoforsikring på bil – urigtige risikooplysninger – afkortning i erstatning – forsikringsaftalelovens §§ 7, jf. 6, stk. 2

Retten i Odenses dom af 28. maj 2024

Færdselsuheld – personskadeerstatning – årsagssammenhæng – erstatningsopgørelse

Retten i Helsingørs dom af 27. maj 2024

Mangler ved fast ejendom – ulovlig bygningsindretning – arealmangler – erstatningsopgørelse – forholdsmæssigt afslag

Retten i Lyngbys dom af 16. maj 2024

Arbejdsskadesag – retsfortabende passivitet – årsagssammenhæng – bevisbyrdereglen i ASL § 12, stk. 2

Københavns byrets dom af 6. maj 2024

Processuelle spørgsmål – rette sagsøgte

Vestre Landsrets dom af 2. maj 2024

Erstatning uden for kontrakt – hovedentreprenørs ansvar for opstillet stillads – arbejdsskade – kravet til bevis for løbende tilsyn m.m.

Retten i Holbæks dom af 18. april 2024

Erstatning uden for kontrakt – ansvar – falduheld i forretning

Højesterets dom af 3. april 2024

Arbejdsskadesag – genoptagelse – retsfortabende passivitet

Retten i Hernings dom af 27. marts 2024

Arbejdsgiveransvar – arbejdspladsens indretning – instruktion – tilsyn – bevisnød – forældelse

Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 27. marts 2024

Dækningstvist – stilstandsforsikring på bil – regres – forældelse

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2024

Personskade – udmåling – fremmed ret – sagens oplysning

Vestre Landsrets dom af 20. marts 2024

Ansvar uden for kontrakt – produktansvar – producentbegrebet – ansvarsgrundlag – årsagssammenhæng – solidarisk hæftelse

Vestre Landsrets dom af 19. marts 2024

Erstatningsansvarsloven – tabt arbejdsfortjeneste – tilknytning til det danske arbejdsmarked – kravet til bevis for fremtidig beskæftigelse m.m.

Retten i Glostrups dom af 15. marts 2024

Erhvervsansvar for VVSér – Vandskade – Regres – Bevissikring – Dagsværdi/nyværdi

Højesterets dom af 13. december 2023

Husejerforsikring – ejerskifteforsikring – dobbeltforsikring

Retten i Hernings kendelse af 24. november 2023

Bortkomst og videresalg af køretøj – ekstinktion/vindikation

Retten i Glostrups dom af 22. november 2023

Forsikringsdækning – forældelse – årsagssammenhæng – opgørelse af krav – vandskade – revnedannelser i fast ejendom

Vestre Landsrets dom af 23. oktober 2023

Arbejdsskade – fritvalgsordning – beregning af den faktiske indkomst – arbejdsskadeforsikringsloven – forvaltningsretlig skøn – tilstrækkelig sikkert grundlag til hjemvisning

Højesterets dom af 11. oktober 2023

Arbejdsskade – besvimelsestilfælde – skaden skal skyldes arbejdet eller arbejdets forhold – rækkevidden af arbejdsskadesikringslovens §5

Retten i Odenses dom af 2. oktober 2023

Arbejdsskade – arbejdsgiveransvar – faldulykke – forpligtelser som bygherrerådgiver og byggeleder i forhold til koordinering af sikkerhed på byggeplads – årsagssammenhæng

Vestre Landsrets dom af 15. september 2023

Ansvar uden for kontrakt – Ansvar for indlånt personale – Påbud fra arbejdstilsynet – Regres – Egen skyld

Østre Landsrets kendelse af 7. september 2023

Civilproces – hovedintervention kontra biintervention – skadelidtes status i arbejdsskadesager – prøvelse af forvaltningsafgørelse

Østre Landsrets dom af 17. marts 2023

Husejerforsikring – ejerskifteforsikring – dobbeltforsikring – opgørelse af regreskrav

Københavns Byrets dom af 31. januar 2023

Regres – Produktansvar – Projekterings- og udførelsesansvar

Retten i Næstveds dom af 9. januar 2023

Ansvar for offentlige myndigheder – glatførebekæmpelse – mangel på samme

Retten i Esbjergs dom af 3. januar 2023

Arbejdsskade – forpligtelser som sikkerhedskoordinator og byggeleder – arbejdsgiveransvar – ansvar for selvstændig virkende tredjemand

Retten i Holstebros dom af 29. november 2022

Arbejdsskade – ansvar for arbejdsgiver/tredjemand – tilsyn – fald fra stillads

Retten i Glostrups dom af 16. november 2022

Erstatning uden for kontrakt – produktansvar – brandskade – krav til bevis og bevisets styrke

Københavns Byrets dom af 11. november 2022

Tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger - grov uagtsomhed

Retten i Horsens’ dom af 14. oktober 2022

Retslægerådet – udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – medicinsk årsagssammenhæng

Retten i Glostrups dom af 12. oktober 2022

Erstatning uden for kontrakt – brandskade – grov uagtsomhed – bevisbyrde – krav til beviset

Østre Landsrets dom af 22. september 2022 og Vestre Landsrets dom af 7. oktober 2022

Passivitet i arbejdsskadesager - Arbejdsskadesikringsloven - ulovreguleret søgsmålsfrist

Retten i Helsingørs dom af 15. juli 2022

Professionsansvar – projekteringsansvar – opdragets betydning – delt rådgivning

Højesterets kendelse af 27. juni 2022

Civilproces – rette sagsøgte – ændring af betegnelsen af sagsøgte efter sagsanlæg

Østre Landsrets dom af 21. juni 2022

Medicinsk årsagssammenhæng – bevisbyrde – sårbarhedsprincip – udløsende og medvirkende årsag

Østre Landsrets dom af 20. juni 2022

Færdselsuheld – regres – ansvarsfordeling – bevisbyrde – årsagssammenhæng – kørselsfejl

Retten i Esbjergs dom af 15. juni 2022

Erstatning uden for kontrakt – farlig sport – ansvarsfraskrivelse – accept af risiko

Vestre Landsrets kendelse af 14. juni 2022

Moderklæring - for sen anmodning om tilladelse - DanCrash

Retten i Horsens dom af 6. maj 2022

Ansvar uden for kontrakt – påbud fra arbejdstilsynet – ansvarsgrundlag – regres – egen skyld m.m.

Retten i Viborgs dom af 19. april 2022

Ansvar uden for kontrakt – produktansvar – ansvarsgrundlag – årsagssammenhæng – solidarisk hæftelse m.m.

Retslægerådets besvarelse af 18. marts 2022

Retslægerådet - arbejdsskade - årsagssammenhæng

Retten i Sønderborgs kendelse af 17. marts 2022

Isoleret bevisoptagelse – unødvendige og overflødige spørgsmål

Vestre Landsrets dom af 8. marts 2022

Erstatning uden for kontrakt – krav til bevis for hændelse og ansvarsgrundlag – betydning af sen reklamation

Retten i Aalborgs dom af 4. marts 2022

Krav til skadelidtes bevisbyrde for årsagssammenhæng – ulykkens egnethed – tilsidesættelse af udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Retten i Roskildes dom af 4. februar 2022

Afgrænsning af erstatningsberettiget personkreds og ydelser ved dødsfald – indirekte skadelidtes krav på erstatning – årsagssammenhæng – påregnelighed – dokumentation for tab

Retten i Aarhus’ dom af 5. januar 2022

Afgrænsning af producent- og mellemhandlerbegrebet efter produktansvarsloven – el-forsyningsvirksomhed – overspændingsskader

Østre Landsrets dom af 22. december 2021

Lejeret – lejers vanrøgt – krav til udlejers ophævelse af boliglejemål – lejelovens §§ 93-94

Vestre Landsrets dom af 16. december 2021

Erstatning for driftstab og rentetab – kritisabel adfærd – tabsbegrænsningspligt

Afgørelse af 15. december 2021 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskade var alligevel ikke en arbejdsskade - Afgrænsning af private ærinder overfor ærinder i arbejdsmedfør

Retten i Viborgs dom af 1. december 2021

Glideskade - frifindelse for grundejer- og principalansvar - samt tilkendelse af omkostninger i hovedsagen til også at dække omkostningerne i adcitationssagen

Retten i Aarhus’ kendelse af 30. november 2021

Rammen for syn og skøn – afgrænsning af spørgsmål

Dom af 29. november 2021

Rækkevidde af voldgiftsaftale - i strid med lov og ærbarhed ? - voldgiftssag kan ikke gennemføres ?

Retten i Aalborgs dom af 26. november 2021

Ophævelse af samarbejdsaftale – bod – krav om erstatning

Retten i Roskildes kendelse af 10. november 2021

Forældelse - suspension - viden om grundlaget for krav om erstatning

Ny lov om retsafgifter

Retsafgiftsloven af 1. oktober 2021 (L2021-03-16 nr. 425)

Retten i Sønderborgs dom af 6. september 2021

Forældelse, personskadeerstatning

Voldgiftsnævnets afgørelse af 1. september 2021

Tilbørlig eller utilbørlig påvirkning af skønsmand - ensidigt indhentet erklæring

Københavns Byrets dom af 14. april 2021

Skade på endnu ikke leveret leasingbil, spørgsmål om dobbeltforsikring

Københavns Byrets dom af 9. april 2021

Kollektiv ulykkesforsikring, forældelse, utilregnelig uvidenhed

Københavns Byrets dom af 30. marts 2021

Bevis for ansvar, årsagssammenhæng og økonomisk tab

Et hændeligt uheld er ikke nødvendigvis altid hændeligt

hændelig, forsætlig, naturhændelse eller ikke fastlagt

Københavns Byrets dom af 27. august 2020

Bevis for forsikringsbegivenhed – ensidigt indhentede erklæringer/bevisligheder – beviskrav

Retten på Frederiksbergs dom af 28. maj 2019

Ikke bevis for årsagssammenhæng mellem færdselsuheld og sagsøgerens gener og sygemelding

Retten i Glostrups dom af 5. marts 2019

Køberet – mangler ved bil – afhjælpningsret og –pligt – bevis

Retten i Holbæks dom af 26. februar 2019

Arbejdsskade – ansvar – erfaren medarbejder – rutinemæssig arbejdsopgave

Retten i Helsingørs beslutning af 22. august 2018

Civilproces – afvisning grundet manglende stillingtagen til nærmere angivet forhold – retsplejelovens § 355, stk. 2

Københavns Byrets dom af 5. juli 2018

Arrangøransvar – personaleforeningsarrangement – accept af risiko – årsagssammenhæng – bevis for og dokumentation for erstatningsberettigende tab

Retten i Glostrups dom af 28. juni 2018

Bevis for ejerskab og tabsopgørelse efter indbrudstyveri – FAL § 35

Københavns Byrets kendelse af 4. juni 2018

Overflødig bevisførelse – omberammelse af hovedforhandling

Retten i Glostrups mundtlige tilkendegivelse af 30. maj 2018

Graveskade – ansvar uden for kontrakt – forældelse af erstatningskrav

Retten i Roskildes dom af 11. april 2018

Ikke bevist medicinsk årsagssammenhæng efter trafikuheld – ikke bevis for indtægtstab – ikke godtgørelse for hustrupasning

Retten i Roskildes dom af 26. marts 2018

Tabt arbejdsfortjeneste – årsagssammenhæng – bevis – indtægtstab efter ansættelses ophør

Retten i Glostrups dom af 26. februar 2018

Ansvarsfordeling – færdselsuheld – færdselslovens §§ 103, stk. 2, og 29, stk. 1, nr. 9

Retten i Næstveds dom af 5. februar 2018

Hundeloven § 8, stk. 1 – nedsættelse – egen skyld – medvirken

Retslægerådets besvarelse af 15. november 2017

Årsagssammenhæng – skademekanisme – betydning af tekniske analyser af færdselsuheld

Østre Landsrets dom af 10. november 2017

Grov uagtsomhed – erstatningsansvarsloven § 19 – regres

Retten i Holbæks dom af 2. oktober 2017

Arbejdsskade – anvendelse af tekniske hjælpemidler – forsvarlig planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaven – overtrædelse af arbejdsmiljøloven – bødeforlæg

Vestre Landsrets dom af 2. maj 2017

Årsagssammenhæng – forud bestående lidelse – varige følger – bevis – Retslægerådet vs Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2017

Faldulykke – glatførebekæmpelse – bevis – sagkyndig erklæring

Retten i Helsingørs dom af 26. januar 2017

Aftaleret – endelig købsaftale vedr. grundstykke – parternes efterfølgende dispositioner og aftaler

Østre Landsrets mundtlige tilkendegivelse af 16. november 2016

Bevis – egen skyld – medvirken – accept af risiko – hundelovens § 8

Retten i Glostrups tilkendegivelse af 26. oktober 2016

Arbejdsskade – arbejdsgivers instruktions- og tilsynspligt – tekniske hjælpemidler – tilsvarende skader

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2015

Grundejer ikke ansvarlig for glatførebekæmpelse på udlejet areal – grundejeransvar – glatførebekæmpelse

KONTAKT

BIRCH ADVOKATFIRMA
Gammel Strandvej 16, 1
2990 Nivå

+45 8230 7022
info@birch-law.dk

Kontakt os sikkert