NYHEDER

Ny lov om retsafgifter

Retsafgiftsloven af 1. oktober 2021 (L2021-03-16 nr. 425)

Voldgiftsnævnets afgørelse af 1. september 2021

Tilbørlig eller utilbørlig påvirkning af skønsmand - ensidigt indhentet erklæring

Retten i Sønderborgs dom af 6. september 2021

Forældelse, personskadeerstatning

Københavns Byrets dom af 14. april 2021

Skade på endnu ikke leveret leasingbil, spørgsmål om dobbeltforsikring

Københavns Byrets dom af 9. april 2021

Kollektiv ulykkesforsikring, forældelse, utilregnelig uvidenhed

Københavns Byrets dom af 30. marts 2021

Bevis for ansvar, årsagssammenhæng og økonomisk tab

Et hændeligt uheld er ikke nødvendigvis altid hændeligt

hændelig, forsætlig, naturhændelse eller ikke fastlagt

Københavns Byrets dom af 27. august 2020

Bevis for forsikringsbegivenhed – ensidigt indhentede erklæringer/bevisligheder – beviskrav

Retten på Frederiksbergs dom af 28. maj 2019

Ikke bevis for årsagssammenhæng mellem færdselsuheld og sagsøgerens gener og sygemelding

Retten i Glostrups dom af 5. marts 2019

Køberet – mangler ved bil – afhjælpningsret og –pligt – bevis

Retten i Holbæks dom af 26. februar 2019

Arbejdsskade – ansvar – erfaren medarbejder – rutinemæssig arbejdsopgave

Retten i Helsingørs beslutning af 22. august 2018

Civilproces – afvisning grundet manglende stillingtagen til nærmere angivet forhold – retsplejelovens § 355, stk. 2

Retten i Glostrups dom af 28. juni 2018

Bevis for ejerskab og tabsopgørelse efter indbrudstyveri – FAL § 35

Københavns Byrets dom af 5. juli 2018

Arrangøransvar – personaleforeningsarrangement – accept af risiko – årsagssammenhæng – bevis for og dokumentation for erstatningsberettigende tab

Københavns Byrets kendelse af 4. juni 2018

Overflødig bevisførelse – omberammelse af hovedforhandling

Retten i Glostrups mundtlige tilkendegivelse af 30. maj 2018

Graveskade – ansvar uden for kontrakt – forældelse af erstatningskrav

Retten i Roskildes dom af 26. marts 2018

Tabt arbejdsfortjeneste – årsagssammenhæng – bevis – indtægtstab efter ansættelses ophør

Retten i Roskildes dom af 11. april 2018

Ikke bevist medicinsk årsagssammenhæng efter trafikuheld – ikke bevis for indtægtstab – ikke godtgørelse for hustrupasning

Retten i Holbæks dom af 2. oktober 2017

Arbejdsskade – anvendelse af tekniske hjælpemidler – forsvarlig planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaven – overtrædelse af arbejdsmiljøloven – bødeforlæg

Retten i Næstveds dom af 5. februar 2018

Hundeloven § 8, stk. 1 – nedsættelse – egen skyld – medvirken

Retten i Glostrups dom af 26. februar 2018

Ansvarsfordeling – færdselsuheld – færdselslovens §§ 103, stk. 2, og 29, stk. 1, nr. 9

Østre Landsrets dom af 10. november 2017

Grov uagtsomhed – erstatningsansvarsloven § 19 – regres

Vestre Landsrets dom af 2. maj 2017

Årsagssammenhæng – forud bestående lidelse – varige følger – bevis – Retslægerådet vs Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2017

Faldulykke – glatførebekæmpelse – bevis – sagkyndig erklæring

Retten i Helsingørs dom af 26. januar 2017

Aftaleret – endelig købsaftale vedr. grundstykke – parternes efterfølgende dispositioner og aftaler

Østre Landsrets mundtlige tilkendegivelse af 16. november 2016

Bevis – egen skyld – medvirken – accept af risiko – hundelovens § 8

Retten i Glostrups tilkendegivelse af 26. oktober 2016

Arbejdsskade – arbejdsgivers instruktions- og tilsynspligt – tekniske hjælpemidler – tilsvarende skader

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2015

Grundejer ikke ansvarlig for glatførebekæmpelse på udlejet areal – grundejeransvar – glatførebekæmpelse

Retslægerådets besvarelse af 15. november 2017

Årsagssammenhæng – skademekanisme – betydning af tekniske analyser af færdselsuheld

KONTAKT

BIRCH ADVOKATFIRMA
Gammel Strandvej 16, 1
2990 Nivå

+45 8230 7022
info@birch-law.dk

Kontakt os sikkert